ក្រុមហ៊ុន​យើងខ្ញុំមានផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដឹកជញ្ជួនដោយឥតគិតថ្លៃ

​​​​​​​- ចំពោះអតិថជនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងត្រូវធ្វើការដឺកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក ក្នុងចន្លោះពី         ១-៣ថ្ងៃលោកអ្នកនឹងទទួលបានទំនិញ។

 - ចំពោះអតិថជននៅតាមបណ្តារខេត្តនឹងត្រូវធ្វើការដឹកជញ្ជូនតាមរយះក្រុងហ៊ុនណាមួយដែលមានទីតាំងនៅជិតគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នក

   ក្នុងចន្លោះពី ១ - ៥ថ្ងៃ​លោកអ្នកនឹងទទួលបានទំនិញ។